CONDIŢIILE CONTRACTUALE GENERALE

Condiţiile generale de livrare şi comercializare

1. Aplicabilitatea
Condiţiile generale de livrare şi comercializare se aplică pentru toate vânzările şi contractele încheiate şi implicit pentru toate livrările şi livrările suplimentare aferente lor, între firma Hydro BG srl, în continuare numită Firmă, şi partenerul de afaceri respectiv, numit în continuare Partener. Prin transmiterea comenzii, Partenerul este de acord cu prevederile următoare. Modificarile la aceste condiţii de livrare şi comercializare au valabilitate doar dacă sunt confirmate în scris de Firmă. Condiţiile de cumpărare ale Partenerului nu au nicio valabilitate, chiar dacă Firma nu le-a contestat.

-

2. Ofertele şi contractele
Toate preţurile din liste şi oferte nu sunt contractuale. Toate indicaţiile precum masa, greutatea, reproducerile, descrierile, schiţele şi desenele din cataloage, liste de preţuri şi alte materiale imprimate sunt pe cât posibil corecte, totuşi nu sunt contractuale. Modificarea elementelor costului îndreptăţeşte firma la o corectare corespunzătoare a preţului. Contractul se consideră încheiat odată cu confirmarea comenzii de catre Firmă sau odată cu prima acţiune evidentă pentru Partener în legătură cu îndeplinirea comenzii.

-

3. Preţurile
Preţurile din ofertă şi cele din confirmarea de comandă se înţeleg ca fiind nete, plus TVA-ul legal. Pentru calcul sunt luate în considerare masele şi cantităţile livrării sau serviciului efectiv. Dacă nu s-a stabilit altfel, preţurile se înţeleg ca fiind cele din confirmarea de comandă. Dacă livrarea este stabilită împreună cu transportul, aceasta se va preciza. La o comandă diferită de oferta totală, Firma îşi rezervă dreptul la o modificare corespunzătoare a preţului. Mărirea serviciilor, faţă de oferta iniţială, rezultate din dorinţele ulterioare ale Partenerului sau din modificările necesare care trebuie întreprinse pentru îndeplinirea contractului sunt plătite în favoarea Firmei suplimentar.

-

4. Livrarea
Firma va respecta termenele de livrare indicate respectiv confirmate în funcţie de condiţiile de expediere şi de posibilitate. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci Partenerul are dreptul să se retragă din contract după stabilirea unui termen suplimentar potrivit. Partenerul renunţă la pretenţii de despăgubire din cauza întârzierii livrării. În cazul întârzierii preluării de către Partener, Firma are dreptul să depoziteze marfa pe cheltuiala şi riscul Partenerului, să o factureze şi să o pună în scadenţă conform prevederilor contractuale sau să se retragă din contract şi să vândă marfa oricăror alte firme sau persoane. Firma nu poate fi obligată la respectarea termenelor de livrare în cazul grevelor sau a închiderii Firmei, lipsă de energie, întreruperi ale circulaţiei, dispoziţii ale autorităţilor, nerespectarea termenului de către furnizori, dacă aceste împrejurări sunt imprevizibile sau inevitabile pentru Firmă, precum şi în situaţiile de forţă majoră. În aceste cazuri termenul de livrare se prelungeşte cu durata în care nu s-a realizat livrarea şi de asemenea, nu se poate avea pretenţia la despăgubire sau la pedepse contractuale. Dacă din cauza acestor împrejurări livrarea sau serviciul sunt imposibil de realizat, Firma este eliberată de obligaţia de livrare, respectiv prestare a serviciului. Livrările la locul cerut de Partener implică faptul că descărcarea nu se face de către Firmă. Descărcarea trebuie să se facă de către Partener, prin punerea la dispoziţie a dispozitivelor de lucru şi forţa de lucru necesare. Responsabilitatea este transferată solicitantului încă de la părăsirea fabricii, chiar dacă transportul este platit de Firmă.

-

5. Paleţii – returnarea paleţilor
Cele mai multe din produsele noastre pot fi livrate doar pe paleti. Partenerul se declară a fi de acord cu faptul că europaleţii se facturează şi se plătesc conform confirmării de comandă. Returnarea europaleţilor se poate face fără taxe de transport pentru Firmă, conform contractului. Paleţii de unică folosinţă (marcati ca atare) nu se returnează.

-

6. Marfa returnată şi plata ei:
Marfa livrată de noi este reprimită doar în stare impecabilă, cu condiţia returnării fără costuri de transport pentru Firmă şi numai cu acordul nostru scris. Marfa reprimită este plătită scăzând taxa de manipulare de 15%. Nu este posibilă returnarea produselor executate într-o variantă specială – la cerere.

-

7. Anularea comenzii:
În cazul retragerii complete sau parţiale a Partenerului din contractul încheiat, este stabilită o taxă de anulare de 20%. După producţie anularea este exclusă.

-

8. Plăţile
Plăţile sunt scadente după primirea facturii, fără deduceri. Modificările sunt aprobate doar dacă sunt confirmate în scris de Firmă. Livrările parţiale sunt facturate imediat. Ele nu depind de termenul livrării totale. Atât timp cât există facturi mai vechi neachitate, în cazul plăţilor se va ţine cont în primul rând de acestea. Plăţile efectuate vor fi înregistrate mai întâi în contul dobânzilor, costurilor, cheltuielilor şi abia apoi în contul capitalului.
Dacă Partenerul este în întârziere cu plata faţă de termenele stabilite la facturare sau faţă de înţelegeri scrise ulterioare, atunci Firma are dreptul:
1. să amâne îndeplinirea propriilor obligaţii, până la efectuarea plăţilor restante;
2. să ia în considerare o prelungire a termenului de livrare;
3. să factureze penalităţi de întârziere, după scadenţă, în conformitate cu dobânzile bancare, precum şi toate cheltuielile efectuate cu somaţia privind plata;
4. să se retragă din contract în cazul nerespectării unui termen suplimentar adecvat menţionat. Reclamaţiile nu îl scutesc nici total, nici parţial pe Partener de la obligaţia de plată.

-

9. Rezerva dreptului asupra proprietăţii
Până la achitarea integrală, marfa livrată de Firmă rămâne proprietatea Firmei. Prin transmiterea comenzii către firmă, Partenerul renunţă la dreptul de proprietate faţă de propriul său client. La dorinţa Firmei, aceasta poate valorifica cedarea obţinută în cuantumul datoriilor Partenerului prin comunicare scrisă către partenerii contractuali ai Partenerului. Acordul Partenerului în ceea ce priveşte acest drept este confirmat prin fiecare comandă transmisa către Firmă. Plăţile corespunzatoare acestor drepturi pot fi efectuate din acest moment doar către Firmă. În cazul sechestrării mărfurilor aflate sub rezerva dreptului de proprietate de către creditorii Partenerului, acesta trebuie să avertizeze Firma imediat în legătură cu acest lucru şi să achite toate costurile Firmei pentru eliberarea acestor mărfuri de la terţe părţi.

În cazul deschiderii procedurii de insolvenţă pentru patrimoniul Partenerului sau în cazul întârzierii plăţii cu mai mult de 30 de zile de la scadenţă Firma are dreptul să ridice marfa aflată sub rezerva sa de proprietate şi care se găseşte la Partener şi să o valorifice aplicând prevederile privind restituirea mărfii. Dacă Firma ia înapoi marfa livrată în baza rezervei dreptului de proprietate, Partenerul răspunde pentru orice reducere de profit ce rezultă din revânzarea acestor mărfuri şi, de asemenea, trebuie să suporte costurile de asigurare si transport.

-

10. Garanţia:
Acordăm garanţie pentru caracteristicile specificate şi pentru eventualele defecte ascunse ale produselor livrate, transportate, montate şi utilizate corespunzător.
La preluare, marfa trebuie numărată şi verificată de către Partener sau de către cei mandataţi de el pentru acest lucru, în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea. Prin astfel de verificări produsele neconforme nu se montează, iar Firma trebuie înştiinţată în scris despre acest lucru în termen de trei zile. Pentru îndepărtarea defectelor prin lege a produselor livrate Firma se poate ocupa de repararea lor în cadrul termenului adecvat, adică să repare produsele sau să le înlocuiască. Pentru această situaţie, pretenţiile ulterioare, în special cele referitoare la anularea sau la diminuarea preţului, sunt excluse. Garanţia se anulează odată cu prelucrarea sau modificarea de către Partener sau de persoane terţe a produselor livrate. Valorificarea pretenţiilor de garanţie implică îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată. Firma acordă garanţie doar pentru defectele demonstrate în momentul livrării.
Toate pretenţiile de garanţie se anulează fără excepţie la 6 luni după livrare. În continuare, acestea se anulează, dacă nu sunt respectate regulile şi instrucţiunile general valabile în construcţii, fişele tehnice şi indicaţiile tehnice pentru montaj, manevrare şi utilizare sau dacă Partenerul sau persoane terţe au efectuat un montaj greşit.

-

11. Locul de executare:
Locul de executare al contractului este sediul Firmei. Pentru toate conflictele ce derivă din acest contract este competentă instanţa obişnuită de care aparţine Firma.

-

12. Invaliditate parţială
Dacă prevederi individuale din aceste condiţii de livrare şi comercializare se dovedesc a fi invalide total sau parţial, restul condiţiilor rămân valabile. Dacă unele paragrafe sau părţi din acestea sunt invalide, acestea trebuie interpretate astfel încât scopul propus între părţi să fie îndeplinit.

-